Студенянська громада
Вінницька область, Тульчинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Права громадян щодо сплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану

Дата: 31.10.2022 15:55
Кількість переглядів: 193

Права громадян щодо сплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного  стануПроблемне питання

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповно­важений) надходять звернення громадян, у тому числі від внутрішньо пе­реміщених осіб, та осіб, які тимчасово перемістилися за кордон, про надання роз’яснень з питань оплати за житлово-комунальні послуги, якщо вони не про­живають у будинку (квартирі), у зв’язку із його пошкодженням (руйнацією) або його знаходженням на тимчасово окупованій військами Російської Федерації територіях України.

В окремих своїх зверненнях громадяни повідомляють, що після залишення своїх помешкань вони відповідно припинили оплачувати комунальні послуги.

Під час моніторингу засобів масової інформації Уповноваженим виявлено повідомлення, що деякі громадяни, в яких повністю зруйноване (пошкоджене) внаслідок бойових дій житло, продовжують отримувати платіжні документи на сплату комунальних послуг.

Нормативно-правова база

  1. Закони України:

«Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII (далі - Закон № 2189) https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2189-19#Text

«Про внесення зміни до пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні по­ложення» Закону України «Про виконавче провадження» щодо зупинення ви­конання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-ко­мунальні послуги у період дії воєнного стану» від 27 липня 2022 року № 2456-IX (далі - Закон № 2456) https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2456-20#Text

  1. Постанови Кабінету Міністрів України:

від 5 березня 2022 р. № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних по­слуг в період воєнного стану» (далі - Постанова № 206) https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/206-2022-%D0%BF#Text

від 5 червня 2019 р. № 482 «Про затвердження Порядку здійснення перера­хунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період ї ненадання, надання невідповідної якості» (далі - Порядок № 482) https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/482-2019-%D0%BF#Text

  1. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 26.03.2022 № 61 «Про внесення зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спо­житих у будівлі комунальних послуг під час дії воєнного стану в Україні», за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2022 р. за № 360/37696 (далі - Наказ № 61) https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/z0360-22#Text

Щодо питання нарахування та оплати Житлово-комунальних по­слуг в період воєнного стану

Відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-кому­нальних послуг регулює Закон № 2189.

За вимогами статті 12 Закону № 2189 надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Ціна послуги, порядок оплати послуги, права і обов’язки сторін, а також від­повідальність сторін за порушення договору є істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги.

Отже, нарахування та оплата житлово-комунальних послуг здійснюється ви­ходячи з умов договору про надання відповідних послуг, укладеного між спо­живачем та виконавцем/управителем багатоквартирного будинку, та вимог чинного законодавства.

Щодо нарахування плати за комунальні послуги (послуги з поста­чання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами) та послугу з управління багатоквартир­ним будинком споживачам, в яких було зруйновано Житло.

У разі якщо житло споживача зруйновано внаслідок ведення воєнних (бойо­вих) дій і, відповідно, комунальні послуги та послуга з управління багатоквар­тирним будинком з цих причин споживачеві не надаються (не надавалися), плата за ці послуги не нараховується.

Щодо нарахування плати за комунальні послуги (послуги з поста­чання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами) та послугу з управління багатоквартирни­ми будинками споживачам, що вимушено покинули свої домівки.

Згідно із статтею 7 Закону № 2189 споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористан­ня (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житлово­му приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб по­над 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг.

Таким чином, споживачі, які тимчасово залишили свої домівки, можуть ско­ристатися своїм правом за умови надання виконавцю послуг з централізова­ного водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води, поводження з побутовими відходами заяви та довідки з тимчасового місця проживання, лікування, проходження військової служби, довідки про взяття на облік вну­трішньо переміщеної особи.

З метою оперативної комунікації, споживачі можуть надсилати відповідні за­яви на адресу виконавців за допомогою засобів електронного зв’язку.

Споживачі, які вимушено покинули свої домівки, можуть ознайомлюватися із процедурою оплати послуг на вебсайтах підприємств (виконавців послуг).

Відповідно до статті 8 Закону № 2189 виконавець комунальної послуги зо­бов’язаний без додаткової оплати надавати споживачу в установленому зако­нодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок на­дання відповідної послуги, а також про ї споживчі властивості та іншу інфор­мацію, а також інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на кому­нальні послуги відповідно до законодавства.

Більшість підприємств (виконавців послуг) передбачають для своїх спо­живачів можливість користуватися особистим кабінетом, з допомогою якого
можна слідкувати за усіма процесами, що відбуваються з рахунками, оплачу­вати та завантажувати історію оплат, сформувати довідку про стан особового рахунку, оформити розсилку електронних квитанцій та дізнатися про те, як здійснюється нарахування за надану послугу.

Важливо!

Положення статті 7 Закону № 2189:

  • не поширюється на випадки коли у споживача наявні прилади обліку води, оскільки у такому випадку обсяг спожитих послуг з централізованого водо­постачання та постачання гарячої води фіксується згідно із показниками при­ладів обліку (відповідно і нараховується оплата за ці послуги). При цьому, на­казом № 61 внесено зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, визначивши особливості розподілу комунальних послуг під час дії воєнного стану в Україні, зокрема застосуван­ня коригуючого коефіцієнту, що враховує зміну споживання та надання кому­нальних послуг в населеному пункті на період дії воєнного стану;
  • не стосується послуги з постачання теплової енергії, оскільки навіть при відсутності споживача у приміщенні, його домівка (житлове приміщення чи квартира) опалювалися (послуга з постачання теплової енергії надавалася);
  • не стосується послуги з управління багатоквартирним будинком, оскіль­ки оплачуючи дану послугу власники (співвласники) беруть участь в утриман­ні спільного майна, що їм належить, та зобов’язанні згідно із законодавством відшкодовувати витрати, пов’язані з утриманням багатоквартирного будинку. Споживачі послуг з управління багатоквартирними будинками мають оплачу­вати ці послуги, якщо вони фактично надаються управителем для відповідного будинку.

Якщо ж послуга з управління багатоквартирним будинком надавалася не­відповідної якості (не в повному обсязі), управитель зобов’язаний здійснити споживачам перерахунок розміру плати на умовах та у строки, визначені По­рядком № 482.

За наявності спірних питань необхідно звертатися безпосередньо до вико­навця послуги/управителя багатоквартирного будинку (сторони договору про надання відповідної послуги) або ж органу місцевого самоврядування, на те­риторії якого надаються ці послуги.

Щодо стягнення заборгованості, нарахування громадянам штрафів чи пені за невчасну оплату комунальних послуг, а також припинення надання таких послуг в умовах воєнного стану.

Постановою № 206 до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється:

  • нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нараху­вань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчас­не та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;
  • припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Постанова Уряду № 206 застосовується з 24 лютого 2022 року.

Також Верховною Радою України прийнято Закон № 2456, яким передбаче­но, що у період дії воєнного стану зупиняється вчинення виконавчих дій у ви­конавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги в територіальних громадах,
розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебу­вають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тим­часово окупованих територій України, або якщо стягнення за житлово-кому­нальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.

Роз’яснення Уповноваженого підготовлено на основі отриманої від Міністерства розвитку громад
та
територій України інформації.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь